Obchodní podmínky

Závazné obchodní podmínky

Vymezení pojmů

Kupní smlouva

Odstoupení od smlouvy

Reklamační řád, práva z vadného plnění

Doručení objednávky

Všeobecné podmínky

Ochrana osobních údajů a dat

Prohlášení

Závazné obchodní podmínky


Tyto obchodní podmínky provozovatele internetového obchodu Typhoon Coffee společnotí Typhoon coffee  s.r.o.,  jsou platné od 01/11/2020. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků na dálku. Každý kupující má možnost se s těmito s těmito obchodními podmínkami seznámit před odesláním objednávky. Kupující je řádně seznámen, že s odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že všem bodům obchodních podmínek rozumí a s nimi souhlasí.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). V případě, že je smluvní stranou kupující, který není spotřebitl, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 Vymezení pojmů

Prodávající je provozovatel internetového obchodu Typhoon Coffee společnost Typhoon coffee s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ:10854428. Společnost je zapsaná u rejstříkového soudu v Praze spisová značka C 349593. Místem plnění ze všech smluvních vztahů adresa sídla společnosti, nebo adresa prodejny Vršovická 627/55, 101 00, Praha 10.

Kupující je každý zákazník, který nakupuje v našem eshopu je nazýván kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který není spotřebitelem.

Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel se považuje za podnikatele. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

Kupní smlouva

Každá řádně vyplněná a odeslaná objednávka prostřednictvím internetového obchodu typhooncoffee.cz, nebo učiněná  prostřednictvím telefonu je pro kupujícího  závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 20 dní od odeslání objednávky.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.  Toto potvrzení však není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, kde za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Na důkaz porozumění s podmínkami vysloví souhlas zaškrtnutím tlačítka v posledním kroku elektronické objednávky. V případě objednávky provedené prostřednictvím telefonu, je kupující povinen se s obchodními podmínkami seznámit prostřednictvím webových stránek typhooncoffee.cz

Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.


Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku


Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží l v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Rozhodne li se spotřebitel odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje píseně prodávajícího a uvede, že odstupuje od smlouvy. V písmeném odstoupení od smlouvy je zapotřebí uvést  číslo objednávky, datum nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Vrácení platby v hotovosti je možné uplatnit pouze v místě provozovny, není možné vrácení poštovní pokukázkou. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též formulář poskytovaný prodávajícím.

V případě platného odstoupení od kupní smlouvy, bude spotřebiteli vrácena kupní cena za zboží vč. nákladů na nejlevnější nabízenou dopravu od prodávajícího ke spotřebiteli. Kupní cenou se rozumí celková cena, kterou zákazník uhradil a jaká je uvedena na faktuře. Náklady na dopravu od spotřebitele k prodávajícímu hradí spotřebitel. Platby budou vráceny, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Samotnou platbu však vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží, nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Spotřebitel je povinen v případě odstoupení od kupní smlouvy, bez zbytečného odkladu odeslat zboží na adresu prodávajícího, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy.

ŽÁDÁME zákazníky, aby zboží vraceli:
- kompletní včetně případných komponentů, slev apod.
- spolu se zbožím zaslali platný doklad o koupi (faktura, paragon apod.)
- aby zboží bylo nepoškozené, nejlépe v originálním obalu

Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

a) poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
b) dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
c) dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
d) dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
e) dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
f) opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
g) dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
h) dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
ch) dodávce novin, periodik nebo časopisů
i) ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
j) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo  dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu nelze uplatnit, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit právo na náhradu tím, že sníží cenu zboží o hodnotu, kterou zboží ztratilo.

Způsoby doručení

Česká pošta - Do ruky 1-2 dny 89 Kč
Česka pošta - Na poštu 1-2 dny 85 Kč
Česka pošta - Do balíkovny 1-2 dny 49 Kč
DPD kurýrní služba 1-2 dny 89 Kč
Zásilkovna - 1-3 dny39 Kč
Zboží odeslané na dobírku+25 Kč


Zákazník by měl ve vlastním zájmu zboží překontrolovat, zda nenese zjevné známky poškození. Pokud ano, měl by neprodleně informovat o stavu typhooncoffee.cz a postupovat dle reklamačního řádu dopravce, nebo prodávajícího.

V případě, že zboží již bylo odesláno a zákazník objednávku zboží nepřevezme, odmítne zboží převzít ve stanovené úložní lhůtě od dopravce či doručitele, nebo zásilka nemohla být doručena z důvodu neoznačené schránky či zvonku. V takovém případě je zákazník povinen uhradit uhradit náklady na poštovné a balné ve výši 150 Kč.

Práva z vadného plnění


Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
b) na odstranění vady opravou věci
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Zákazník by měl užívat zboží pouze k účelu, ke kterému je zboží určeno. Neodborná manipulace, neodborné zásahy, nebo nedostatečná hygienická péče o výrobek může způsobit, že reklamace bude vyhodnocena jako neoprávněná. Nárok na podání reklamace ale není nijak dotčen a zákazník reklamaci může uplatnit.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží..

Reklamace musí být vyřízena včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů od uplatnění reklamace. Výjimku tvoří pouze fakt, pokud bude zboží zasláno na odborné posouzení výrobci či jinému odbornému subjektu. V tomto případě je povinnost ze strany prodávajícího informovat o těchto skutečnostech kupujícího a kupující může s prodloužením reklamační lhůty souhlasit. Pokud se obě strany dohodnou na prodloužení reklamační lhůty, posouvá se zde doba na vyřízení reklamace na dobu dle dohody. Pokud kupující nesouhlasí s prodloužením lhůty, má právo na vrácení kupní částky a odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamaci může zákazník uplatnit písemně, formou e-mailu, telefonicky nebo osobně v místě pro osobní odběry. Prosíme zákazníky, aby spolu s reklamací přinesli doklad o koupi, který obdrželi spolu se zbožím.

Pokud je reklamace uplatněna a zákazník získá právo na odstranění vady či slevu z ceny původní, je tímto zákazník vázán a nemůže již volbu uplatněného práva měnit. Pokud se nedohodne s reklamačním oddělením jinak.

Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.

Všeobecné podmínky


Při výběru zboží je důležité zvážit druh, velikost a účel, ke kterému zboží kupujete. 

Je třeba si uvědomit, že při neodborné manipulaci, nedodržování hygienických zásad při ošetřování pomůcek, nebo používání výrobku k jinému účelu než je určeno, nemusí být reklamace uznána jako oprávněná. Právo na reklamaci, ale není nijak dotčeno.

Nakupovat zboží na dobírku mohou pouze osoby se sídlem, nebo bydlištěm na území České republiky. Pokud budete chtít zboží doručit do zahraničí, nebo bude kupující objednávat ze zahraničí, je nutné provést platbu bezhotovostním převodem, nebo on-line platební kartou. Zboží bude následně doručeno za obvyklých podmínek.

Před nákupem můžete provést registraci. Osobní data, která uvedete v registračním formuláři chráníme ve smyslu zákona č.101/2000, Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje budou použity pouze pro vlastní potřeby, účel ověření objednávky a doručení zboží.

Doba doručení se započítává ode dne potvrzení o odeslání objednávky prodávajícím na uvedený email kupujícího. Objednávky uskutečněné v pracovní dny od 9.00 do 15.00 jsou odesílány ještě týž den. V případě doručení do 24 hod je mezní doba objednání a potvrzení objednávky do 15 hod. U služby DPD se doba pro doručení do 1 dne započítává vždy ode dne následujícího po potvrzení objednávky. V ostatních případech dle individuální dohody (svátky, víkendy)


Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH, případné slevy a akce se neslučují. Typhooncoffee.cz si vyhrazuje právo měnit dárky, které jsou zdarma přidávány k objednávkám a to bez předchozího upozornění.

Zákazník souhlasí, že zboží kupuje na vlastní riziko, pro vlastní potřebu. Prodejce neodpovídá za nesprávné použití výrobků a nenese zodpovědnost za případná zdravotní rizika spojená s nevhodným použitím výrobku kupujícím.

Potvrzením objednávky zákazník stvrzuje, že objednávku učinil ze své vlastní vůle, že zde nebyly nenápadně nevýhodné podmínky ze strany prodávajícího a souhlasí se všemi podmínkami zejména podmínkami užití, reklamačním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami typhooncoffee.cz

Každou podezřelou platební transakci platební kartou Mastercard a Visa jsme plně oprávněni nahlásit bance a polici a vyhrazujme si právo zboží pozdržet minimálně do doby, než bude záležitost vyřízena a potvrzena oprávněnost platební transakce kartou.

Každý zákazník platící platební kartou může být z bezpečnostních důvodů vyzván při převzetí zboží k předložení průkazu totožnosti k zapsání údajů o příjemci objednávky.

U objednávek do hodnoty 250 Kč bez poštovného, je možné objednávku odeslat až po uhrazení částky bankovním převodem, online eBanka, nebo kreditní kartou. Ostatní objednávky nad 250 kč jsou expedovány dle požadované doručovací a platební metody vybrané zákazníkem.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Ochrana osobních údajů a dat


Od chvíle, kdy jsme se rozhodli vstoupit na internetový trh, jsme si byli jisti, že partnerství musí být založené na důvěře. Proto se snažíme Vám poskytnout seriozní on-line shop se zázemím seriózní společnosti. Shromažďujeme pro nás jen ty nejdůležitější data, které potřebujeme pro kvalitní a správný chod všech objednávek. Věříme že si získáme Vaši důvěru.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Prohlášení


typhooncoffee.cz tímto prohlašuje, že veškeré údaje poskytnuté v registračním formuláři nebude poskytovat třetím osobám, prodávat je nebo poskytovat dalším subjektům za účelem propagace apod.
Všechny poskytnuté údaje budou použity pouze pro potřeby typhooncoffee.cz zejména pro autorizaci objednávky, doručení objednávky a pro informace o novinkách.
Veškerá práva a povinnosti s ochrannou osobních dat a používáním dat k vlastním účelům typhooncoffee.cz přechází na případné právní nástupce typhooncoffee.cz

Z důvodu zkvalitňování služeb a prokazatelnosti uskutečnění závazné objednávky kupujícím, jsou veškeré telefonické hovory zaznamenávány a u objednávky je ukládána identifikace IP adresy kupujícího.

Dárkové poukazy

Dárkový poukaz můžete uplatnit přes e-shop.
Na dárkové poukazy nevracíme zpět peníze.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Elektronická evidence tržeb se týká plateb v hotovosti na adrese provozovny při osobním odběru, plateb v hotovosti při rozvážce zboží vlastním kurýrem a plateb kartou přes platební bránu e-shopu. Povinnost elektronické evidence tržby nabývá účinnosti od 27. listopadu 2020.